Onze bijdrage aan het Nivon visiedebat

Als Socialisten 010 kwamen wij jammer genoeg niet voor in de selectie van partijen die deel konden nemen aan het debat van 3/3 te Nivon Rotterdam. Om toch het visiestuk te delen wat we voor dit debat hebben ingestuurd publiceren wij dit integraal op onze website.

1 Wat is er bereikt in 2030? 

Met deze punten laten wij zien wat een sterke Socialisten 010 in de stad zou kunnen bereiken. Hierbij is het geschreven vanuit het perspectief van 2030, als opsomming van wat er zoal onder een socialistisch stadsbestuur is gerealiseerd. 

– De publieke ruimte is in hoofdzaak bestemd voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, spelende kinderen, ontspanning en groenvoorzieningen. Straten behoren toe aan de bevolking, niet aan particuliere automobilisten. De gemeente zorgt in samenspraak met de omwonenden voor goed onderhoud en de gewenste kwaliteitsverbeteringen. 

– Het openbaar vervoer is uitgebreid en verbeterd. Overlastgevende doorgaande autostromen door Rotterdam, zoals die over de Maastunnelroute en ‘s-Gravendijkwal, zijn tegengegaan. In enkele jaren is Rotterdam van stad met de slechtste luchtkwaliteit naar een schone, groene stad gegaan. 

– Mensen kunnen eindelijk een voor hen passend huis vinden, ongeacht hun inkomen. Hiervoor was nodig een forse uitbreiding van de sociale huursector en het stopzetten van de vele sloopplannen voor door de bewoners nog steeds gewaardeerde betaalbare woningen. 

– De huidige Rotterdamwet en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dienden niet de belangen van inwoners, omdat ze gericht waren op het wegjagen en weren van de meest kwetsbare groepen in plaats van ze te helpen. Er is een einde gemaakt aan de Rotterdamwet en het opwaarderen van wijken in Zuid gebeurt voortaan met serieuze zeggenschap vanuit de bewoners zelf, in plaats van via een ondemocratisch clubje als het NPRZ. 

– De zeggenschap van de bewoners over woningcorporaties is in grote mate hersteld, zoals die oorspronkelijk al bestond in de vroegere kleinschalige woningbouwverenigingen. Daarbij hielp het dat de gemeente Rotterdam het voortouw nam in het opknippen van de grote, bureaucratische woningcorporaties in meer op de afzonderlijke wijken toegespitste verenigingen.. Huurders hebben een bepalende stem over hun pand en de collectieve pot van huurgelden. 

– De gemeente heeft malafide verhuurders hun machtspositie afgenomen. Net als tijdens de stadsvernieuwingsprojecten in de jaren 1980/1990 nam de gemeente hun huurwoningen zelf in handen als middel voor beter onderhoud en een betere omgang met de bewoners. De woningvoorraad in publiek, democratisch beheer is fors uitgebreid, ten koste van huisjesmelkers en commerciële partijen. 

– De uitverkoop van sociale huurwoningen is definitief stopgezet. Sociale huurwoningen worden niet meer uitverkocht en blijven behouden voor de huidige huurders en voor toekomstige huurders. 

– Leefbare wijken, bestaande uit woonblokvormen en kleinschalige voorzieningen voor bewoners, domineren de stad. Er is gestopt met het bouwen van prestigieuze woontorens en ruimtevretende eengezinswoningen. Bij het bouwen van woningen staan niet de winsten van projectontwikkelaars maar de behoeften van bewoners centraal. 

– Klimaatrechtvaardigheid is ook op het gebied van Wonen en Publieke Ruimte in de praktijk gebracht. De laagste inkomens draaien niet meer op voor de kosten van het uitfaseren van fossiele brandstroffen en zijn er juist op vooruit gegaan, door grootschalige isolatieprojecten in sociale huurpanden. De noodzakelijke energietransitie is bezig te slagen. 

– Luchthaven Zestienhoven leverde meer bezwaren op dan voordelen. We werkten een plan uit met vakbonden, omwonenden en milieu-organisaties, dat in 2025 in werking werd gezet. In 2030 was de plek van de Luchthaven omgevormd tot een plek voor wonen en duurzame bedrijvigheid. 

2 Waarom zijn deze punten belangrijk? 

Onze samenleving behoort van alle mensen te zijn, niet alleen van traditionele machthebbers of winstzoekende ondernemers. Als socialisten streven we naar zeggenschap van werkers, consumenten en de gemeenschap, zodat we zo goed mogelijk kunnen voorzien in reëel bestaande behoeften en een betere toekomst. Hierbij is het terugdringen van de markt – dus private winstzucht – ten bate van meer democratisch en publiek beheer van huisvesting, grond, de buitenruimte enz. 

3 Hoe weten we of deze punten gerealiseerd zijn? 

Wat we willen veranderen is ingrijpend. We hebben niet de illusie dat dit zonder slag of stoot ineens zal gebeuren. alleen omdat wij beschikken over raadszetels. Daarvoor is ook strijd nodig op straat, in de buurten, in de bedrijven, in het onderwijs, enz. Onze inzet is dat Rotterdam van koers verandert, weer naar links in plaats van de sinds 2002 ingezette trend naar rechts. Wij willen niet alleen problemen en misstanden aan de orde stellen maar ook resultaat bereiken. Tussentijdse resultaten zijn altijd belangrijk, omdat ze laten zien dat zelforganisatie en strijd loont, en ook omdat ze smaken naar meer verbeteringen. Om dat te bereiken streven we naar brede samenwerking met ieder die wil meewerken aan die verbetering. 

4 Met wie samen realiseren we deze veranderingen? 

Socialisten 010 staat aan de kant van vakbeweging, milieubeweging, woonbeweging, antiracismebeweging, dierenwelzijnsorganisaties, natuurbescherming, pressiegroepen voor internationale solidariteit en andere verbeterbewegingen. Samenwerking in de gemeenteraad zoeken we in de eerste plaats met partijen die daarmee de meeste raakvlakken hebben, ook als zij daarin minder ver willen gaan dan wij. Rotterdam had langdurig een linkse meerderheid in de gemeenteraad, en die willen we helpen herstellen. Binnen die linkse meerderheid zien we onszelf als aanjager van het versnellen van toekomstige verbeteringen. Samen veranderen we Rotterdam. 

5 Wat op te offeren? 

Wie wil verbeteren moet soms pijnlijke keuzes durven te maken. Socialisten 010 wil geen allemansvriend zijn. Wij zijn er niet voor mensen die hun hoop stellen op vrijheid voor de automobilist, het weren van mensen met een migratieachtergrond, het verwerven van huurwoningen als beleggingsobject of een streven naar zo laag mogelijke belastingen. We accepteren dat we door op te komen voor de belangen van de grote meerderheid en voor een betere toekomst door sommige andere mensen sturend en bemoeizuchtig worden gevonden.

Het zij zo, de toekomst zal aan het socialisme zijn, en het is onze taak mensen daar van te overtuigen. 

6 Wat zouden onze eerste stappen zijn? 

– Stopzetting van de plannen om nog meer bruikbare huurwoningen te slopen, zoals die zijn bedoeld voor Tweebos, Wielewaal en de Pompenburg. 

– Uitbreiding van het gratis openbaar vervoer. 

– Herstel van eerder wegbezuinigde wijkvoorzieningen, zoals buurthuizen en bibliotheken. – Voortzetting van het beleid om de snelheid van en de ruimte voor het wegverkeer in te perken en meer kleinschalig groen in de stad te krijgen. 

– Rotterdam op een sociale wijze klimaatbestendig maken. 

7 Digitaal beeld 

Het plaatje wat wij hebben uitgekozen is een transitie van het verleden naar het heden. Dit reflecteert op een aantal manieren onze visie, specifiek ook op Ruimte en Wonen: 

– Het plaatje reflecteert in beide gevallen een straat waar Rotterdammers zelf centraal staan en zij de straat domineren, ten bate van hun eigen recreatie en levensbehoeften. De auto is aanwezig, maar niet dominant. Als Socialisten 010 willen wij toewerken naar een stad waar voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer, spelende kinderen, ontspanning en groenvoorzieningen de volle ruimte krijgen. Ook demonstraties en protesten horen daar bij en moeten alle ruimte krijgen, zeker nu het demonstratierecht in Rotterdam onder druk staat. Beide kanten van het plaatje zijn een toonbeeld van hoe we anders om willen gaan met de openbare ruimte. Méér ruimte voor protest en het publieke, minder voor de particuliere belangen van automobilisten. 

– Als Socialisten 010 zijn wij een jonge partij maar wel een club met een geschiedenis. Al onze leden zijn al jarenlang actief in bewegingen voor maatschappelijke verandering, zoals de vakbeweging en de klimaatbeweging. Wij vinden deze bewegingen onmisbaar voor de stad en willen in de gemeenteraad de stem zijn van dergelijke vehikels voor verandering. Zonder activisme is er voor ons geen raadsfractie. De bewegingen die opkomen voor het klimaat, de rechten van werkenden en betaalbare huisvesting hebben een partij nodig in de raad waar ze op kunnen bouwen. Het plaatje geeft aan de linkerzijde een beweging aan die in Rotterdam een grote impact heeft gemaakt en voor ons veel inspiratie biedt; de Havenstaking van de jaren 70. De strijdbaarheid van die staking willen we de raad in brengen, met een modern sausje.