8. Veiligheid

Menig politicus in Rotterdam heeft de mond vol van veiligheid en orde. Van links tot rechts spreken partijen al jarenlang over de noodzaak van een veiligere stad. Deze veiligheid wordt echter juist bedreigd door de partijen die er het hardst over roepen.

Politiediensten krijgen steeds meer bevoegdheden waarbij de focus veelal ligt op repressie en controle. Het onbewezen mantra van meer blauw op straat zorgt voor een groeiende aanwezigheid van de politie en een inperking van de burgerrechten.

Rotterdammers, en in het bijzonder die met een migratieachtergrond, krijgen regelmatig te maken met deze toenemende drang tot repressie en controle. Een biertje in het park drinken of met een dure auto rondrijden wordt gecriminaliseerd terwijl de huisjesmelkers die wijken verloederen hun gang mogen gaan. Privacy schendende maar weinig effectieve maatregelen als preventief fouilleren en cameratoezicht nemen hand over hand toe. Jongeren die eerst alle gereguleerde hangplekken, buurthuizen en poppodia zijn ontnomen door bezuinigingen, worden nu van onze pleinen afgejaagd met de hoge tonen van een ‘mosquito’.

Als socialisten zien wij bestrijding van criminaliteit als taak van de stad als collectief. Door verloedering van wijken aan te pakken, bewonersinitiatieven aan te moedigen en te investeren in armoedebestrijding en sociale voorzieningen willen wij een veiligere stad realiseren.

Rotterdam wordt zo weer van de Rotterdammers, door de drang tot controle en repressie in te perken en de rechten van mensen weer centraal te stellen. We gaan uit van de kracht van wijken en van bewoners, in plaats van de macht van de staat. Als Socialisten 010 staan wij, waar dat kan, zij aan zij met bewoners om initiatieven en acties te realiseren die verloedering en onveiligheid in buurten aanpakken.

 • Sociale voorzieningen. Door te investeren in reclassering, jongerenwerk en andere sociale voorzieningen bestrijden we doelgericht de criminaliteit en creëren we tegelijkertijd sterkere buurten.
 • Verloedering tegengaan. We bestrijden de verloedering van wijken door huisjesmelkers en leegstand keihard aan te pakken en waar nodig panden te onteigenen. De gemeente maakt ook gebruik van haar bevoegdheden om een divers winkelaanbod te realiseren.
 • Sociale programma’s. We geven minder geld uit aan camera’s, politie-agenten, en BOA’s. Deze baten worden direct geïnvesteerd in wetenschappelijk onderbouwde sociale programma’s die criminaliteit bestrijden, zoals het uitbreiden van het jongerenwerk en de opvang van daklozen.
 • Protestrecht. Het recht om te protesteren is van uitermate groot belang en komt steeds meer onder druk te staan. We garanderen daarom te allen tijde het demonstratierecht voor protesten van alle politieke signatuur. Er wordt in Rotterdam geen enkele demonstratie verboden.
 • Wiet economie. Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad, door versoepelingen van de regels rond de vestiging van coffeeshops. Wij pleiten voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit, wietplantages die in woonwijken onder brandgevaarlijke omstandigheden functioneren en wietteelt die enkel streeft naar de productie van de grootste hoeveelheid wiet, zonder de gezondheid van de consument in het oog te houden.
 • Preventief fouilleren. De uitbreiding van het preventief fouilleren tast de burgerrechten aan en werkt discriminatie en etnisch profileren in de hand. Daarom stoppen we met deze zinloze politietactiek.
 • Patsercontroles. Hoewel wij als socialisten bezit niet als iets heiligs zien, zijn de zogenaamde “patsercontroles” een onrechtvaardige en discriminerende maatregel. Daarom schaffen wij deze af.
 • Waterkanon. Het waterkanon wordt in Rotterdam nooit meer ingezet, omdat het een schadelijk en destructief geweldsmiddel is dat ernstig letsel kan veroorzaken. Hetzelfde geldt voor politiehonden.
 • Rotterdamwet. We zorgen ervoor dat de rampzalige en onwetenschappelijke Rotterdamwet, die ten doel heeft mensen met een lager inkomen uit de stad te weren, in Rotterdam niet meer wordt toegepast. Bij het Rijk pleiten we voor afschaffing. Als stad nemen we de verantwoordelijkheid om andere steden, die een toepassing van de Rotterdamwet overwegen, te wijzen op de destructieve en ongefundeerde werking ervan.
 • Vuurwerkverbod. We steunen het vuurwerkverbod in de stad voor particuliere individuen maar zien ook het belang van deze traditie voor bewoners. Daarom gaan we experimenteren met het idee van “vuurwerkclubs”; collectieven waarin bewoners en vuurwerkliefhebbers zich kunnen verenigen om gereguleerd en gezamenlijk vuurwerk af te steken.
 • Criminele multinationals. Multinationals in de haven met criminele activiteiten, zoals giflozingen, kunnen op een genadeloze aanpak rekenen. Hun ondermijnende activiteiten tasten de veiligheid van ons Rotterdammers aan.
 • Witteboordencriminaliteit. We handelen hardhandig af met witteboordencriminaliteit. Rotterdam kent geen genade richting mensen die misbruik maken van de hoge positie die zij hebben verworven door middel van kapitaal. Ook weren wij alle brievenbusfirma’s.