7. Diversiteit

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen decennia een vijandig beleid gevoerd richting gemarginaliseerde groepen in de stad. Terwijl de gemeente de laatste jaren de mond vol heeft van termen als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ is de dagelijkse praktijk anders. Mensen met een migratieachtergrond hebben te maken met institutionele discriminatie en tegenwerking, door bijvoorbeeld de Rotterdamwet of racistische algoritmes. Niet-witte jongeren ervaren continu last van een opdringerig veiligheidsapparaat, bijvoorbeeld in de vorm van zogeheten ‘patsercontroles’. Diversiteit zou over veel meer moeten gaan dan de symboolpolitiek van de gemeente Rotterdam en de individuele identiteiten van politici en de top van het bedrijfsleven. Met enkel meer diversiteit aan de top zullen de problemen van minderheden in Rotterdam niet verdwijnen.

Als socialisten streven wij naar een stad en wereld zonder racisme, discriminatie en uitsluiting, een stad en wereld waar iedereen zich thuis kan voelen. Hiervoor moeten we gemarginaliseerde groepen in onze stad steunen en de ruimte bieden om voor zichzelf op te komen en zichzelf te kunnen uiten. Dit doen we zowel door hun omstandigheden te verbeteren als de problemen die zij ervaren aan te pakken. We versterken niet alleen de positie van etnische minderheden, maar ook van vrouwen, LHBTI+-personen en (arbeids)migranten en andere kwetsbare en vooral kwetsbaar gemaakte mensen.

 • Rotterdamwet. De rampzalige en onwetenschappelijke Rotterdamwet, die ten doel heeft mensen (van kleur) met een lager inkomen uit de stad te weren, wordt afgeschaft. Als stad nemen we de verantwoordelijkheid om andere steden die een toepassing van de Rotterdamwet overwegen te wijzen op de destructieve en ongefundeerde werking ervan.
 • Gelijk loon voor gelijk werk. We controleren actief op (loon)discriminatie op basis van zaken als afkomst, geslacht of geaardheid en leggen hier hoge boetes op. Dit principe wordt ook volledig gehandhaafd in ons ambtelijke apparaat.
 • Grensoverschrijdend gedrag. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag op bijvoorbeeld de werkvloer worden nu vaak niet serieus genomen of in de doofpot gestopt. Om dit tegen te gaan richten we een Rotterdamse, onafhankelijke waakhond op tegen grensoverschrijdend gedrag waar iedere Rotterdammer bij terecht kan.
 • Huiselijk geweld. De economische situatie van mensen zou geen invloed mogen hebben op het kunnen ontvluchten van huiselijk geweld. Iedereen die huiselijk geweld ontvlucht krijgt complete steun, zowel praktisch, financieel als psychisch, en de gemeente maakt extra middelen vrij om deze groep te ondersteunen. Dit geldt ook voor eventuele kinderen.
 • Huishoudelijke zaken gemeenschappelijk maken. Het huishouden is vaak een grote last voor personen die daardoor niet volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Door verschillende zaken zoals kinderopvang, ouderschapsverlof en onderwijs anders te organiseren kunnen hier gemeentelijk stappen in worden gezet. Ook wijkinitiatieven, waarbij bewoners bijvoorbeeld gezamenlijk koken of op kinderen passen, kunnen hierin een rol spelen.
 • Arbeidsdiscriminatie. Discriminatie in arbeidsrelaties gaan we tegen. We controleren actief of werkgevers gemarginaliseerde groepen benadelen of niet. De gemeente geeft discriminerende bedrijven een boete en maakt een zwarte lijst van discriminerende bedrijven. Elke paar jaar word je als bedrijf gecheckt en zo kun je dus ook weer van die lijst af komen. (Potentiële) medewerkers kunnen de gemeente tippen wanneer zij discriminatie ervaren binnen een bedrijf.
 • Emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. De gemeente moet een radicaal inclusief beleid voeren als het gaat om seksuele emancipatie en de rechten van mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Dit betekent in de eerste plaats meer voorlichting en educatie op onze scholen: wij zorgen ervoor dat seksuele diversiteit een belangrijk onderdeel wordt van het curriculum op alle Rotterdamse scholen.
 • LHBTQI+ rechten. De gemeente blijft de rechten van LHBTI+-Rotterdammers verdedigen in woord en daad, in het straatbeeld en in beleid. Geweld tegen mensen uit de LHBTI+ gemeenschap, sekswerkers en anderen die afwijken van de gender of seksuele norm is een reëel en dagelijks probleem. Op straat, in het voetbalstadion, op het werk en op onze scholen en universiteiten. Als Socialisten 010 vechten we tegen deze vormen van geweld. We investeren in de strijd daartegen in het besef dat politie-repressie niet de enige oplossing is (en soms contraproductief is en zelfs tot meer geweld en uitsluiting leidt). Het is noodzakelijk beleid te ontwikkelen – in samenwerking met activisten, onderzoekers en hulpverleners – voor de lange termijn. Zodat we tot een werkelijk inclusieve stad kunnen komen waarin iedereen zich veilig voelt.
 • Diverse en gender neutrale gemeente. Er is in de gemeente nog veel te winnen op het punt van genderdiversiteit. De gemeente moet zo genderneutraal als mogelijk te werk gaan. De gemeentelijke communicatie wordt genderneutraal en we gaan toe naar genderneutrale toiletten in gemeentelijke instellingen en de publieke ruimte. Transgender medewerkers van de gemeente krijgen recht op betaald transitieverlof. We onderzoeken welke andere aanpassingen mogelijk en noodzakelijk zijn, in dialoog met de non-binaire en transgemeenschappen.
 • Sekswerk. Sekswerkers mogen niet gecriminaliseerd worden. Wij steunen ieder initiatief dat de zelforganisatie van sekswerkers versterkt. Verder pakken we alle negatieve uitwassen van sekswerk aan en staan we iedere sekswerker die wil stoppen volledig bij. Daarnaast stoppen we de sluiting van veilige werkplekken en kijken we waar die gecreëerd kunnen worden, in samenspraak met de wijk.
 • Migranten verwelkomen. Wij verwelkomen iedere vorm van migratie in Rotterdam, inclusief ongedocumenteerde vluchtelingen. Alle migranten hebben recht op volledige burgerschapsrechten na 6 maanden in Nederland gewoond te hebben. Zolang dit niet nationaal is geregeld doen wij dit lokaal wél. Nederlands taalonderwijs van hoge kwaliteit wordt gratis aangeboden.
 • Legale status ongedocumenteerde Rotterdammers. Rotterdam pleit richting het rijk voor herinvoering van de discretionaire bevoegdheid waarbij hogere organen de afweging kunnen maken om ongedocumenteerden toch een legale status te geven.
 • Zorg voor ongedocumenteerde Rotterdammers. Ongedocumenteerden hebben onvoorwaardelijke toegang tot medische zorg, waaronder ook tandzorg en fysiotherapie.
 • Detentiecentrum Zestienhoven. We zijn voor de sluiting van het detentiecentrum Rotterdam bij Zestienhoven, waar uitgeprocedeerde mensen te lang op uitzetting wachten in barre omstandigheden.
 • Bestrijden discriminatie en racisme door de overheid. We stoppen met het gebruiken van discriminerende algoritmes en politiemethodes die minderheden disproportioneel raken. Om daadwerkelijk racistisch en/of onterecht gewelddadig gedrag van politiepersoneel aan te kunnen pakken, staan wij voor het invoeren van gemeenschapscontrole over de politie via gekozen wijkcomités, die de macht hebben politiepersoneel te ontslaan en aan te nemen. We voeren stopformulieren in zodat agenten moeten motiveren waarom ze iemand aanhouden.
 • Gemeenschapscontrole op de politie. Om daadwerkelijk racistisch en/of onterecht gewelddadig gedrag van politiepersoneel aan te kunnen pakken, staan wij voor het invoeren van gemeenschapscontrole over de politie via gekozen wijkcomités, die de macht hebben politiepersoneel te ontslaan en aan te nemen.
 • Communicatie begrijpbaar voor iedereen. Iedere Rotterdammer heeft het recht om in de eigen moedertaal te communiceren met de gemeente, binnen de grenzen van het realiseerbare. Ook moet belangrijke gemeentelijke informatie altijd in meerdere talen beschikbaar zijn, in begrijpelijke taal geschreven zijn en eenvoudig verkrijgbaar zijn.
 • Migrantenuitbuiting. Uitbuiting van arbeidsmigranten is onacceptabel, wie hierin onze wetgeving schendt wordt keihard aangepakt. De gemeente werkt samen met vakbonden, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties om knelpunten op te lossen.
 • Zwarte Piet niet gemeentelijk. Zwarte Piet verdwijnt bij alle vieringen van het Sinterklaasfeest die door de gemeente gefinancierd zijn.
 • Stop kliklijnen. De stedelijke kliklijnen was opgericht om andere Rotterdammers aan te geven wanneer zij misdaden hebben gepleegd. In de praktijk komt dit vaak neer op een rancuneuze buur die, zonder dat er bewijs voor is, vermoedens van bijstandsfraude meldt. Dit versterkt de discriminerende systemen in de stad, verzwakt de verbindingen in wijken en kan grote gevolgen hebben. Hierom stoppen wij de kliklijnen.