fbpx

Diversiteit

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen decennia een vijandig beleid gevoerd richting gemarginaliseerde groepen in de stad. Terwijl de gemeente de laatste jaren de mond vol heeft met termen als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ is de dagelijkse praktijk anders. Mensen met een migratieachtergrond hebben te maken metinstitutionele discriminatie en tegenwerking, door bijvoorbeeld de Rotterdamwet of racistische algoritmes. Niet-witte jongeren ervaren continu last van een opdringerig veiligheidsapparaat, bijvoorbeeld in de vorm van zogeheten ‘patsercontroles’. Diversiteit zou over veel meer moeten gaan dan de symboolpolitiek van de gemeente Rotterdam en de individuele identiteiten van politici en de top van het bedrijfsleven. Met enkel meer diversiteit aan de top zullen de problemen van minderheden in Rotterdam niet verdwijnen, zoals we bijvoorbeeld zien bij het burgemeesterschap van Aboutaleb.

Als socialisten streven wij naar een stad en wereld zonder racisme, discriminatie en uitsluiting, een stad en wereld waar iedereen zich thuis kan voelen. Hiervoor moeten we gemarginaliseerde groepen in onze stad steunen en de ruimte bieden om voor zichzelf op te komen en zichzelf te kunnen uiten. Dit doen we zowel door hun omstandigheden te verbeteren en de problemen die zij ervaren aan te pakken. We versterken niet alleen de positie van etnische minderheden, maar ook van vrouwen, LHBTI+-personen en (arbeids)migranten.

 • De rampzalige en onwetenschappelijke Rotterdamwet, die ten doel heeft mensen (van kleur) met een lager inkomen uit de stad te weren, wordt afgeschaft. Als stad nemen we de verantwoordelijkheid om andere steden die een toepassing van de Rotterdamwet overwegen te wijzen op de destructieve en ongefundeerde werking ervan.
 • Gelijk loon voor gelijk werk. We controleren actief op (loon)discriminatie op basis van zaken als afkomst, geslacht of geaardheid en leggen hier hoge boetes op. Dit principe wordt ook volledig gehandhaafd in ons ambtelijke apparaat.
 • Meldingen van grensoverschrijdend gedrag op bijvoorbeeld de werkvloer worden nu vaak niet serieus genomen of in de doofpot gestopt. Om dit tegen te gaan richten we een Rotterdamse onafhankelijke waakhond op tegen grensoverschrijdend gedrag waar iedere Rotterdammer bij terecht kan.
 • De economische situatie van mensen zou geen invloed mogen hebben op het kunnen ontvluchten van huiselijk geweld. Iedereen die huiselijk geweld ontvlucht krijgt complete steun, zowel praktisch, financieel en psychisch, en de gemeente maakt extra middelen vrij om deze groep te ondersteunen. Dit geldt ook voor eventuele kinderen.
 • Het huishouden is vaak een grote last voor personen die daardoor niet volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Door verschillende zaken zoals kinderopvang, ouderschapsverlof en onderwijs anders te organiseren kunnen hier gemeentelijk stappen in worden gezet. Ook wijkinitiatieven, waarbij bewoners bijvoorbeeld gezamenlijk koken of op kinderen passen, kunnen hierin een rol spelen.
 • Discriminatie in arbeidsrelaties gaan we tegen. We controleren actief of werkgevers gemarginaliseerde groepen benadelen of niet. De gemeente stopt de samenwerking met werkgevers die discrimineren.
 • Het is belangrijk te kunnen zijn wie je bent, altijd en overal. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en zijn in de stad. Wij komen op voor de belangen en rechten van de LHBTI+-gemeenschap. Sexuele emancipatie is een leerproces, waarin de overheid een rol kan spelen via onderwijs en het ondernemen van maatregelen tegen mensen of bedrijven die discrimineren.
 • Sekswerkers mogen niet gecriminaliseerd worden. Wij steunen ieder initiatief die de zelforganisatie van sekswerkers versterkt. Verder pakken we alle negatieve uitwassen van sekswerk aan en staan we iedere sekswerker die wil stoppen volledig bij, ook met financiële steun.
 • Elke vorm van discriminatie op basis van seksualiteit en gender gaan we tegen. Scholen moeten verplicht les geven over deze onderwerpen, ondanks bijvoorbeeld religieuze bezwaren. Het belang van een veilige omgeving voor ieder kind weegt hier zwaarder.
 • Wij verwelkomen iedere vorm van migratie in Rotterdam, inclusief ongedocumenteerde vluchtelingen. Alle migranten hebben recht op volledige burgerschapsrechten na 6 maanden in Nederland gewoond te hebben zolang dit niet nationaal is geregeld doen wij dit lokaal wél. Nederlands taalonderwijs wordt gratis aangeboden en van hoge kwaliteit.
 • Rotterdam pleit richting het rijk voor herinvoering van de discretionaire bevoegdheid waarbij hogere organen de afweging kunnen maken om ongedocumenteerden toch een legale status te geven.
 • Ongedocumenteerden hebben onvoorwaardelijke toegang tot medische zorg, waaronder ook tandzorg en fysiotherapie;
 • We zijn voor de sluiting van het detentiecentrum Rotterdam bij Zestienhoven, waar uitgeprocedeerde mensen te lang op uitzetting wachten in barre omstandigheden.
 • Discriminatie en institutioneel racisme door de overheid bestrijden we. We stoppen met het gebruiken van discriminerende algoritmes en politiemethodes die minderheden disproportioneel raken. We voeren stopformulieren in zodat agenten moeten motiveren waarom ze iemand aanhouden.
 • Iedere Rotterdammer heeft het recht om in hun moedertaal te communiceren met de gemeente, binnen de grenzen van het realiseerbare. Ook moet belangrijke gemeentelijke informatie altijd in meerdere talen beschikbaar zijn, in begrijpelijke taal geschreven zijn en eenvoudig verkrijgbaar zijn.
 • Uitbuiting van arbeidsmigranten is onacceptabel, wie hierin onze wetgeving schendt wordt keihard aangepakt. De gemeente werkt samen met vakbonden, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties om knelpunten op te lossen.
 • Zwarte Piet verdwijnt bij alle vieringen van het Sinterklaasfeest die door de gemeente gefinancierd zijn.
 • We stoppen met kliklijnen in de stad om andere Rotterdammers bij aan te geven. Dit komt in de praktijk vaak neer op een rancuneuze buur die vermoedens van bijvoorbeeld bijstandsfraude meldt, zonder dat daar gedegen bewijs voor is. Dit versterkt de discriminerende systemen in de stad en kan grote gevolgen hebben.