30-01-2022

Resolutie 1: Hoe moeten we de komende tijd Socialisten 010 inrichten?

Een eerste aanzet ter discussie vanuit het bestuur

We bevinden ons in een moeilijke periode. Het conflict tussen de SP en de linkerflank van de partij speelde al langer en een escalatie lag in de lijn van verwachting, maar de ontwikkelingen zijn in sneltreinvaart gegaan. 

Terwijl we net begonnen waren aan de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen kwamen we als afdelingsbestuur erachter dat er voor ons geen toekomst meer in de SP was. Onder dwang van de partijraad werden ROOD en alle tegenkandidaten voor het partijbestuur definitief de partij uit getrapt, wat in een rap tempo ook het aanpakken van de afdeling Rotterdam tot gevolg had. De ruimte in de SP voor serieuze socialistische politiek is voor ons en vele anderen leden van de Rotterdamse SP definitief afgebroken, wat ons noodzaakt een nieuwe initiatief te bouwen. Dit is pijnlijk voor alle betrokkenen, zowel de geroyeerden als oudgediende leden, maar we zouden geen socialisten zijn als we niet door zouden zetten. 

We hebben dus niet bij de pakken neergezeten. Er ligt nu een ijzersterke kandidatenlijst, een vergaand maar goed geschreven conceptprogramma en we binden steeds meer mensen van binnen en buiten de SP aan ons. 

Om op deze bijeenkomst ook “Hoe nu verder?” enige richting te geven delen wij als bestuur deze uitgangspunten voor de komende tijd. Dit is hoe wij de komende maanden, voor en na de campagne, Socialisten 010 gestalte willen geven en uit willen bouwen. Wij geloven dat dit initiatief de potentie heeft om voor de komende jaren in Rotterdam een impact te maken. 

Met geloof alleen komen we er echter niet. Daar hebben we jou als actief lid voor nodig. Anders blijven de volgende uitgangspunten wat het nu nog zijn, woorden op papier. 

Tijdens de campagne

 • De campagne gaan we met enorm enthousiasme voeren. Hierbij betrekken we zo veel mogelijk (voormalig) SP-leden, ROOD-leden en socialisten zonder politiek thuis. We benutten de aandacht, energie en steun die er voortkomt uit een campagne als deze om Socialisten 010 sterker te maken. Na 16 maart, of we nou wel of geen zetels halen, gaan wij door met het organiseren van Rotterdammers voor verandering. 
 • In campagnetijd trekken we nauw op met onze “zusterprojecten” van Socialisten Utrecht en Democratisch Socialisten Amsterdam. We ondersteunen hun waar dat kan en wisselen informatie uit over relevante campagnezaken. Tegelijkertijd leven we waar dat kan een praktische bijdrage aan socialisten.org en profileren we ons naar buiten toe ook als onderdeel van dit bredere project. 
 • We verbreden de organisatie van de campagne door minstens 2 campagnebijeenkomsten te organiseren waar mensen input kunnen leveren en mee kunnen denken over het verloop van de campagne. Daarnaast komt het bestaande campagneteam inzichtelijk te zien op de site inclusief contactgegevens (minus eventueel telnummer). Dit campagneteam gaat ook kaderleden die verantwoordelijkheden willen dragen betrekken en taken geven. 
 • Onze campagneboodschap is een afgeleide van het conceptprogramma. Hierbij laten we het conflict met de SP achter ons, we moeten nu een eigen wervend verhaal bedenken om ons te onderscheiden. We verwijzen wel naar het feit dat we ervaring hebben in de stad en de raad, maar gaan niet onszelf profileren als “de echte SP”. 
 • Waar deze bijeenkomst daar in besluiten niet in voorziet probeert het bestuur zo veel mogelijk trouw te blijven aan besluiten gemaakt door ledenvergaderingen van de SP. We gaan geen radicaal andere zaken doen op het gebied van de afdrachtregeling, contributieheffing of onze deelname aan wijkraden, in ieder geval niet tot daar een brede discussie onder leden over is geweest. 

Na de campagne

 • Na de campagne maken we de balans op tijdens een grote ledenbijeenkomst. Waar staan we nu? Wat ging er goed? Wat ging er fout? Hoe willen we nu verder? Deze en andere vragen bespreken we op een bijeenkomst die ongeacht de uitslag feestelijk zal zijn, want we hebben Socialisten 010 flink op de kaart gezet. 
 • De campagne zal veel tijd kosten voor zowel het bestuur als normale leden. We willen voorkomen dat dit betekent dat Socialisten 010 als project al ingevuld gaat worden door het bestuur voordat we überhaupt samen uitgebreid zaken hebben kunnen bespreken. Belangrijke pijlers van een organisatie als onze contributie, onze definitieve statuten, de focus op acties/manier van actievoeren en het verkiezen van een bestuur moeten we de tijd voor nemen. We zullen het ook als Socialisten 010 moeten gaan hebben over wat ons ideologisch verbind buiten het conceptprogramma en hoe wij ons willen verhouden tot socialisten.org. 
 • Wanneer de campagne ten einde is en we de lessen van dit jaar hebben geleerd is het allereerst tijd voor het kiezen van een bestuur. Het zittende bestuur was verkozen als SP-afdelingsbestuur en heeft steun uit veel betrokkenen bij Socialisten 010 maar is nooit als bestuur van onze nieuwe vereniging verkozen. Dit bestuur krijgt de opdracht om met de gehele vereniging een open debat en discussie te organiseren over de pijlers die al eerder benoemd werden, zoals onze statuten, onze strategie en zaken als de organisatiestructuur. We hebben geen haast dus kunnen hier de tijd voor nemen. Uiteindelijk moeten we dan eind 2022/begin 2023, of zelfs later als dat nodig is, gezamenlijk op een grote vergadering of reeks vergaderingen deze pijlers vaststellen. 
 • Hierbij is onze inzet als bestuursleden duidelijk. We willen onszelf duidelijk politiek links van de andere linkse partijen, inclusief de SP plaatsen, en breken met de ondemocratische praktijken die heersten in onze oude partij. Met en zonder zetels gaan wij de wijken in, bewegingen opbouwen en onze leden scholen in socialistische politiek.

Motie 1: verbeteren (spel)fouten programma

Constaterende dat

 • het conceptprogramma nog vol staat met spelfouten;
 • deze niet allemaal in een keer gevonden kunnen worden.

Overwegende dat deze door middel van wijzigingsvoorstellen op een vergadering te behandelen niet het meest nuttige gebruik van onze tijd is.

Geeft het bestuur het mandaat om kleine spelfouten en feitelijke onjuistheden ook na het aannemen van het programma te verbeteren;

en roept het bestuur op om deze correcties in een errata op de website bij te houden zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn.

Motie 2: begrippenlijst

Constaterende dat er in het programma veel termen staan die in het dagelijks leven niet gangbaar zijn.

Overwegende dat

 • dit op zichzelf logisch is omdat wij streven naar een fundamenteel andere wereld, en daar bepaalde theoretische termen bij horen;
 • wij zo veel mogelijk mensen willen overtuigen van onze standpunten;
 • het daarbij kan helpen om onze standpunten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Roept het bestuur op om een begrippenlijst voor het programma samen te stellen en deze op gepaste wijze bij het programma te voegen.

Motie 3: Engelse vertaling programma

Constaterende dat

 • in Rotterdam veel migranten, vluchtelingen en internationale studenten wonen;
 • zij vaak geen Nederlands kunnen lezen.

Overwegende dat

 • wij vinden dat je in Rotterdam ook volledig aan de maatschappij moet kunnen deelnemen als je geen Nederlands kunt;
 • dit ook voor deelname aan de (buitenparlementaire) politiek in de breedste zin geldt;
 • wij onderdeel zijn van een internationale beweging, waarbij wij vaak met interesse naar kameraden in het buitenland kijken, en dit net zo goed andersom ook geldt;
 • we een drukke verkiezingstijd tegemoet gaan waarin onze tijd en energie tactisch moeten inzetten.

Roept het bestuur op om werk te maken van een vertaling van het programma, ten minste in het Engels en desnoods pas na de verkiezingen.

Motie 4: Voorstel voor open notulen

Voorstel: Als de verkiezingen geweest zijn worden vanaf dat punt alle notulen van het bestuur van Socialisten 010 inzichtelijk gemaakt voor alle leden van Socialisten 010. De manier waarop (via de nieuwsbrief, site enz.) is aan het bestuur, zolang het maar voor alle leden makkelijk toegankelijk is.

Toelichting:

Op 18 januari kwamen wij als leden van de lokale Communistisch Platform groep samen om na te denken over inbreng voor de ALV van de 30ste. Iets wat daar naar voren kwam is dit voorstel, wat we graag ter overweging voorleggen aan de bijeenkomst van Socialisten 010. We benoemen nadrukkelijk dat we hier als CP-leden over samen zijn gekomen om de transparantie waar we in de motie voor oproepen ook zelf te tonen. Zo is het voor de mensen betrokken bij Socialisten 010 duidelijk wie er wel en niet betrokken is bij CP en dat we hier samen over hebben nagedacht. Hier volgt een korte toelichting van het voorstel.

Als socialisten zijn wij voor de democratisering van de hele samenleving. Hoe we onze nieuwe vereniging organiseren moet ook overeenkomen voor hoe we de maatschappij willen veranderen.Stap één daarin is om al gelijk na de verkiezingen werk te maken van een transparant bestuur, iets wat ook makkelijk in te voeren is.

Voor een echte democratische organisatie is een gelijke informatievoorziening van groot belang. Als de gewone leden echt mee moeten gaan beslissen, dan hebben zij ook alle benodigde informatie hiervoor nodig, er moet een gelijk speelveld zijn tussen de mensen met functies en de rest van de actieve leden. Open notulen zouden een grote stap zijn in het garanderen van deze gelijke informatievoorziening.

Naast dat het belangrijk is voor het betrekken van leden heeft het openstellen van de notulen ook een bredere functie. Als politieke organisatie kiezen wij een bestuur als vertegenwoordiging om besluiten van ALV’s uit te voeren en tussentijds besluiten te maken namens de leden als er (nog) geen ALV besluit is. Het is belangrijk dat de vertegenwoordiging die hiervoor wordt gekozen door de leden ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden hiervoor. Zo kweken wij een gezonde democratische cultuur waar de leden het bestuur scherp houden.

De meeste van ons zijn begonnen in de SP, een partij waar we het allemaal wel over eens zijn dat die een flink democratisch gebrek heeft. Veel partij-organen van de SP zijn daarbij besloten, wat de macht van de leden ondermijnt en die van bestuurders juist versterkt. Het is nu aan ons niet dezelfde fouten te herhalen, maar te gaan bouwen aan een prettige discussiecultuur voor iedereen en stevige democratische structuren. Open notulen is hier wat ons betreft enkel het begin van en zeker de moeite waard. Tegelijkertijd beseffen wij dat we in een hectische tijd zitten, waar er heel snel een nieuwe organisatie uit de grond wordt gestampt en we tegelijkertijd vlak voor verkiezingen staan waar we gelijk ook aan deelnemen. Vandaar ook dat het voorstel pas zou ingaan na de verkiezingen als het wordt aangenomen, om het al drukke bestuur niet nog meer te belasten in deze drukke periode.

Motie 5: Contributieregeling voorstel Socialisten 010

Constaterende dat: 

 • We spoedig voor de verkiezingen zitten en er hierdoor weinig tijd is voor het organiseren van grote, organisatiebrede discussies in Socialisten 010. 
 • Voorafgaande aan het vaststellen van een definitieve contributieregeling er eigenlijk zo’n discussie moet zijn over wat wij als plichten van leden verwachten en wat voor organisatie wij zijn. 
 • Daar momenteel de tijd niet voor is maar het wel wenselijk is om een contributie in te stellen zodat we leden kunnen verwelkomen, geld ophalen en mensen aan ons binden. 

Roept deze bijeenkomst het bestuur op: 

 • Een tijdelijke contributieregeling in te stellen van minimaal 1 euro per maand zodat we lidmaatschappen mogelijk maken en financiële drempels zo laag mogelijk houden. 
 • Mensen wel aan te moedigen meer te betalen als ze dat zich kunnen veroorloven.
 • Na de campagne een brede discussie te organiseren over hoe wij Socialisten 010 organisatorisch gaan inrichten en daar de contributieregeling in mee te nemen. 
 • Deze te voeren brede discussie te vertalen in een definitieve contributieregeling die voorgelegd wordt aan een ledenvergadering. 
 • Hier ook alle ruimte toe te staan voor alternatieve contributieregelingsvoorstellen vanuit de leden.