24-04-2022

Discussiestuk kandidatecommissie Socialisten010

In de SP werd standaard een Kandidaten Commissie (KC) ingesteld om kandidaten die de partijlijn goed volgden benoemd (van vrije verkiezingen was eigenlijk geen sprake) te krijgen. De KC bestond over het algemeen uit het gestaalde kader of bestuursleden van de afdeling.

In de laatste (SP) KC waar ik lid van was, werd gestuurd om kandidaten die in het stramien pasten, verkiesbaar te krijgen. Ik beticht niemand van kwade opzet of verborgen intenties: het was de cultuur in de SP om het zo te doen.

Om te zorgen dat je de (voorgedragen) kandidaten kon kiezen, diende je fysiek aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Stemmen bij volmacht was verboden

Voor een afdeling van ca. 1200 leden was er wel enig argument voor een KC. Voor een partij van haast 80 leden is het onzinnig. Zelfs als alle leden op een ALV aanwezig zouden zijn is het nog mogelijk om elke kandidaat zijn/haar/het kandidatuur toe te lichten.

Maar belangrijker is, om een volkomen democratische partij te zijn, dat onze leden zowel fysiek, online of schriftelijk hun stem op een kandidaat kunnen uitbrengen. Met zo een methodiek betrek je onze wat minder actieve en sympathisant leden en breng je een evenwicht aan tussen hen en het (altijd aanwezige) kader.

Met de SP visie dat het kader de partij regeert moeten we resoluut breken.

Voorstel procedure bestuursverkiezingen

Als Socialisten 010 moeten we een bestuur verkiezen. Er zijn verschillende manieren hoe je de procedure voor zo’n verkiezing kan regelen, waarbij ik voorstander ben van een kandidatencommissie. Kandidatencommissies spelen vaak een foute rol in politieke organisaties. Ze zijn zo georganiseerd dat ze zittende besturen in het zadel houden en kritische kandidaten weren.

Tegelijkertijd zitten er ook voordelen aan een kandidatencommissie. Door als leden een aantal kameraden het mandaat te geven de procedure voor kandidaatstelling te organiseren kunnen zij info vergaren om onze keuze voor een bestuur inzichtelijker te maken. Ze kunnen kandidaten bevragen over hun visie op de vereniging, hun capaciteiten en hun mening over vraagstukken die spelen. Ook kan de kandidatencommissie een nuttige rol spelen door mensen die zich aanmelden met weinig kennis over de vereniging duidelijk te maken wat we van bestuursleden verwachten. 

Om de nadelen van kandidatencommissies grotendeels uit te bannen en de voordelen te behouden stel ik een kandidatencommissie voor op basis van de volgende uitgangspunten. Dit voorstel voor het inrichten van een kandidatencommissie wil ik ook ter stemming brengen op de ALV: 

 • De kandidatencommissie (KC) wordt verkozen op een ALV. 
 • Een KC kent minstens 3 mensen.
 • Een KC kent bij voorkeur een oneven aantal leden.
 • De KC spreekt een voordracht uit voor het bestuur met haar advies over de kandidaten en verdere bijbehorende info. Hierbij kunnen bij gelijkwaardig geschikte kandidaten ook meer mensen voorgedragen worden dan er plekken mogelijk zijn. Kandidaten worden enkel buiten de voordracht gehouden wanneer er sprake is van grote tekortkomingen om de functie volwaardig te kunnen vervullen.
 • De voordracht is een niet-bindend advies aan de ALV wat de leden naar eigen inzicht wel of niet mogen overnemen. 
 • Er zitten geen mensen in de KC van het zittende bestuur. Oud-bestuursleden zijn natuurlijk wel vrij om in de commissie plaats te nemen. Ook staat het de KC vrij om advies en inzichten in te winnen bij het zittende bestuur. 
 • Mensen die in de KC zitten kunnen zelf niet verkiesbaar zijn. 
 • De procedure heeft oog voor het politieke profiel van de kandidaat in kwestie. Kandidaten worden gevraagd naar hun politieke insteek voor de functie en hun meningen over de organisatie. Wat willen mensen bijvoorbeeld in het bestuur benadrukken en wat zien zij als dingen die anders moeten in de afdeling? We moedigen aan mensen zo te kiezen op basis van inhoud. 
 • Naast politieke inhoud wordt er bij de procedure gekeken naar de persoonlijke achtergrond van de kandidaten. Welke kwaliteiten en ervaring nemen zij mee naar het bestuur? 
 • Kandidaten schrijven een kort eigen platform/programma, zodat leden altijd zelf een manier hebben om te bepalen hoe zij willen worden gezien en zodat je als lid weet waarvoor je kiest. Dit wordt onderdeel van de procedure om je aan te melden als kandidaat.

Voorstel verhouding Socialisten 010-ROOD Rotterdam

Constaterende dat: 

 • ROOD Rotterdam een groep enthousiaste socialistische jongeren heeft, waarvan de overgrote meerderheid ook (actief) lid is van Socialisten 010.
 • Deze jongeren op hun lokale ledenvergadering zich hebben uitgesproken om onze jongerengroep te zijn. 
 • Wij baat hebben bij een actieve jongerengroep die wij ook erkennen als onderdeel van ons initiatief.

Besluit de ALV van Socialisten 010: 

 • ROOD Rotterdam te omarmen als onze (lokale) jongerenorganisatie. 
 • Leden van onder de 28 actief aan te moedigen lid te worden van ROOD. 
 • ROOD Rotterdam kosteloos ons pand te laten gebruiken voor lokale activiteiten.
 • Hen politieke en organisatorische autonomie te geven, waarbij de jongerengroep vrij is om hun eigen politieke mening te uiten en hun eigen activiteiten in te richten.

Toelichting: 

ROOD Rotterdam was altijd de jongerengroep van de SP Rotterdam en heeft zich daarna bij ons aangesloten. Dit verbond moet nog officieel geformaliseerd worden. Met dit voorstel zorgen we daarvoor en leggen we de samenwerking die in de praktijk al bestaat vast. 

Ingediend door: 

Het interim-bestuur van Socialisten 010

Evaluatie campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022

Deze verkiezingen waren de eerste verkiezingen die we als nieuwe organisatie, Socialisten 010, hebben gevoerd. Desondanks konden we teren op ervaringen van eerdere verkiezingen die velen van ons eerder als SP-afdeling voerden. Deze combinatie maakte dit tot unieke verkiezingen, met unieke uitdagingen. Het is goed om te evalueren wat er goed en fout ging, om zo te leren hoe onze organisatie beter ingericht kan worden en in de toekomst effectiever te werk kan gaan. Dit document is daartoe een aanzet.

Programma

Op de ALV van maart 2021 werd een programmacommissie van 12 mensen ingesteld. Deze heeft de eerste maanden aan een conceptprogramma gewerkt. Er zijn toen 2 discussieavonden georganiseerd om met leden te praten over het concept. Het definitieve concept zou op 15 oktober onder de leden worden verspreid, zodat deze op een ALV op 10 november aangenomen kon worden. Uiteindelijk is deze pas begin januari verspreid, en op een bijeenkomst op 30 januari aangenomen. Er zijn uiteindelijk 76 wijzigingsvoorstellen ingediend. Deze zijn allemaal aangenomen, met verschillende stemverhoudingen.

Het conceptprogramma was te laat af, en is daardoor te laat aan de leden voorgelegd. Hoewel er uiteindelijk toch een definitief programma was, was dit veels te dicht op de verkiezingen. Hierdoor werden sommige zaken haastklussen, zoals het programma op de site plaatsen en er een gestylde versie van maken. Ook is het niet gelukt om een Engelse vertaling te maken. Als het programma al in november aangenomen had kunnen worden, waren deze zaken mogelijk wel of beter gelukt.

Kandidatenlijst

Op de ALV van juni 2021 werd een programmacommissie van 5 mensen ingesteld. Deze heeft in de zomer gesprekken gevoerd en kwam in september met een conceptlijst van 45 kandidaten. Deze lijst is op 15 oktober naar de leden verspreid. Op de ALV van 7 november is de lijst ongewijzigd aangenomen.

Van de landelijke SP kregen we geen toestemming om met de aangenomen lijst mee te doen aan de verkiezingen. Dit leidde tot het schorsen van het afdelingsbestuur op 18 november. Uiteindelijk leidde dit tot het oprichten van Socialisten 010 op 27 december. Het voormalige afdelingsbestuur ging als bestuur van Socialisten 010 verder. Zij hebben de aangenomen kandidatenlijst gebruikt als basis voor een nieuwe lijst. Alle 45 kandidaten zijn gevraagd of ze op een nieuwe lijst wilden staan. Uiteindelijk wilden 25 personen dit. Deze lijst is aangevuld met 17 personen waarvan 2 wel al op de lijst van 2018 stonden, om zo te komen tot een lijst van uiteindelijk 42 kandidaten. Door tijdgebrek vanwege de deadline van het formeel indienen van de lijst bij het gemeentelijk stembureau kon deze lijst niet meer op een ALV worden vastgelegd.

Het proces zoals het tot en met 7 november verliep is al met al goed te noemen. Er lag een goedgevulde en evenwichtige lijst waar de meeste mensen trots op waren. Na een heftige maar inhoudelijke discussie op 7 november is de lijst ongewijzigd aangenomen. Na 7 november werd het een redelijk chaotisch proces vanwege de ontstane situatie. Deze situatie is redelijk uniek en komt hopelijk niet meer voor. Desondanks was het zuiverder geweest als het de kandidatencommissie in plaats van het bestuur was geweest die de nieuwe lijst had gevormd, en het bestuur de nieuwe lijst nogmaals op een ALV had voorgelegd.

Campagneteam

In december 2021 is een campagneteam ingesteld van ongeveer 10 mensen. De meeste mensen hadden een vaste taak, maar er waren ook een aantal mensen toegevoegd om als adviseur bij te dragen. Hiermee kon de ruime kennis en ervaring die aanwezig was benut worden. Het campagneteam is een aantal keer online en daarna een stuk of 8 keer fysiek bijeen gekomen.

Het campagneteam functioneerde over het algemeen goed, en was een flinke verbetering ten opzicht van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Er werd meer werk verdeeld en hierdoor waren er ook meer taken mogelijk. Desondanks bleven er soms taken liggen, vooral door te grote ambities en de daarin resulterende tijdgebrek. Ook was het campagneteam te groot voor snelle en productieve communicatie, bijvoorbeeld via WhatsApp of per email, en was lang niet iedereen op elk overleg aanwezig. Door het formaat van het team voelde bijdrage soms te vrijblijvend. Het is aan te raden om een nieuw campagneteam kleiner en minder vrijblijvend te houden, bijvoorbeeld met 5 à 8 mensen.

Flyers

Er is flink ingezet op flyers. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we 76,000 flyers verspreid, en nu 117,000. Dit is vooral te danken aan de gezamenlijke verspreidingsdagen, waar we er meer van hadden en die beter werden bezocht. Het aantal mensen dat bereid was in hun eigen wijk te flyeren was evenwel minder, waardoor het aantal op deze wijze weggezette flyers een stuk kleiner was dan voorheen.

De coördinatie verliep beter dan vorig jaar, mede door het gebruik van een fysieke kaart waar mensen konden intekenen waar ze geweest waren. Hierdoor konden meer wijken bereikt worden, en kon met meer zekerheid gekeken worden in welke gebieden nog geflyerd kon worden. Dit was vooral in de laatste dagen nodig. Dit alles zorgde voor een veel preciezere verspreiding dan vorig jaar, en dit voorkwam dat straten dubbel werden geflyerd.

Twee dingen gingen minder goed. Zoals gezegd waren er minder mensen bereid flyers in hun eigen wijk te verspreiden. Hierdoor waren de avonden dat het pand open was voor ophalen niet erg nuttig, want er waren meerdere avonden waarop niemand kwam opdagen. Als er volgende keer weer zo weinig mensen op deze wijze willen meehelpen, is het pand minder vaak opengooien een optie, of persoonlijke afspraken maken, of simpelweg alles bezorgen. Ook moet er meer gemobiliseerd worden om mensen te vragen of ze iets willen bezorgen.

Verder hielden de mensen die in hun eigen wijk verspreidden niet of nauwelijks bij waar ze geweest waren, of koppelden ze dit niet terug. In het verleden was dit minder een probleem, maar met de grote aantallen waar we nu mee werkten werd dit dat wel. Zo werden bijvoorbeeld hele wijken werden gereserveerd voor één persoon die dan 250 of 500 flyers mee had genomen, terwijl in de hele wijk wellicht wel 6000 flyers verspreid hadden kunnen worden. Zonder de zekerheid waar deze personen geweest zijn, is het dan lastig om te beslissen om alsnog in die wijk te flyeren. Vrijwilligers een klein aantal flyers meegeven is nog steeds een goed idee, want niet iedereen wil evenveel doen. Maar het is nuttig om ze dan ook een kleiner stuk van hun wijk te geven, met duidelijke afkadering binnen welke straten ze moeten blijven, en hierbij ook uit te leggen waarom dit belangrijk is. Zo blijft de rest van de wijk vrij voor andere flyeraars.

Posters

Er zijn 200 posters besteld. Deze zijn vrij meegegeven aan ieder die dit wilde. In de praktijk is er weinig met de posters gedaan, en waren de stickers fijner en handiger om uit te delen. Soms waren ze wel handig, bijvoorbeeld voor bij standjes, of als raamposter bij mensen thuis. Doordat ze weinig zijn gebruikt, zijn er nog veel over. In het vervolg is het wellicht een optie om iedereen een poster toe te sturen voor achter het raam, of ze actiever uit te delen, bijvoorbeeld aan mensen op straat.

Lantaarnpaalborden

In de laatste twee weken van de campagne werd besloten om nog lantaarnpaalborden aan te schaffen. Deze waren duur, en er zijn daarom maar 100 borden aangeschaft. Aan de hand van een zorgvuldig opgestelde lijst zijn deze toen in de loop van een wijk verspreid. Na de verkiezingen zijn ze zo goed als allemaal weer opgehaald, wat ook moet van de gemeente.

Of de borden geholpen hebben, valt erg moeilijk te zeggen, maar het gaf wel een professionele uitstraling. Ze hadden echter wel een stuk eerder besteld kunnen en moeten worden, en de verspreiding had beter voorbereid kunnen worden. Uiteindelijk ging de verspreiding erg hak op de tak en kwam het aan op een kleine groep mensen die ze allemaal in korte tijd moesten verspreiden. Met meer tijd of meer mensen was dit een minder stressvolle klus geweest. De ervaring leert dat je toch al gauw een minuut of 10-15 met één bord bezig bent, inclusief het naar de nieuwe locatie toe rijden, parkeren en dan uiteindelijk ophangen.

Stickers

Om op een laagdrempelige manier bij te kunnen dragen aan de verkiezingen en snel veel naamsbekendheid te genereren, hebben we groot ingezet op stickers. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de kennis en infrastructuur die bij kameraden van De Rode Lap in de laatste jaren is opgebouwd. Hierdoor hadden we snel en betrouwbaar een grote hoeveelheid kwalitatief goede stickers.

We hebben totaal 20,000 stickers ingeslagen. Daarvan zijn er zo’n 6000 verspreid. Dit ging op een zeer laagdrempelige en ongeplande manier. Stickers zijn aan iedereen die wilde meegegeven, met nauwelijks instructies over waar en hoe ze geplakt moesten worden. Ook zijn een aantal gezamenlijke stickermomenten georganiseerd. Hierdoor raakten we snel veel stickers kwijt, en was dit ook in het straatbeeld terug te zien. Hierdoor kregen we al snel naamsbekendheid. Ook leidde dit nog tot een klein relletje, doordat andere partijen in de media gingen zeuren over onze stickers. Hier reageerden we snel en met humor door een mini-actie op te zetten, welke helaas niet is afgerond. Wel zorgde dit voor veel goede reacties.

Een keerzijde van deze manier van werken is dat we een aantal wijken hebben waar veel van onze stickers hangen, bijvoorbeeld rondom ons eigen pand, maar er ook een hoop wijken zijn waar we wellicht beter hadden kunnen scoren met betere naamsbekendheid maar waar niet of nauwelijks geplakt is. Iets meer coördinatie was dus wellicht nuttig geweest.

Social media

We moesten nieuwe social media-accounts aanmaken. Door veel media-aandacht in december 2021, kregen we hier al vrij snel veel volgers, bijvoorbeeld rond de 500 op Twitter. Hier is goed gebruik van gemaakt door regelmatig iets erop te zetten of vragen van mogelijke stemmers te beantwoorden. Ook werden er een paar keer filmpjes van debatten gedeeld.

In de praktijk kwam social media wel op een aantal mensen neer, en waren de posts erg ad hoc. Er waren weinig grote dingen van tevoren klaargezet, terwijl dit wel had gekund. Bijvoorbeeld elke dag een kandidaat voorstellen, of veel meer filmpjes van de debatten. Vooral Instagram had op deze manier beter benut kunnen worden. In het vervolg moeten hier meer mensen mee aan de slag, en zulke posts al ruim van te voren klaarzetten.

Er is ook flink via Instagram en Facebook geadverteerd. Op deze manier zijn ongeveer 250,000 mensen bereikt. Dit zorgde weer voor meer bezoekers op de site, die daar bijvoorbeeld het programma gingen lezen. Twitter staat nog steeds geen politieke advertenties toe.

Campagnedagen

Op vrijwel alle zaterdagen sinds 5 februari hebben we een gezamenlijke campagnedag georganiseerd. De laatste dagen voor de campagne werd dit elke dag gedaan. Deze dagen waren een relatief succes. Op de meeste dagen waren rond de 8 à 10 mensen aanwezig, waarmee de opkomst beter was dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waar vaak maar 6 mensen kwamen opdagen. Op sommige dagen waren een stuk meer mensen aanwezig. Zoals de campagnedag van 12 februari, die we groot hadden georganiseerd. Hierbij waren sprekers, muziek en eten aanwezig, en kwamen rond de 40 mensen helpen of waren deze achteraf aanwezig bij de borrel. Hierbij werden we ook bijgestaan door ROOD-leden uit de rest van het land, die we een deel van hun treinkosten hadden vergoed. Dit alles zorgde voor een energiek en motiverend begin van de campagne.

De campagnedagen waren erg nuttig en hiermee zijn deze campagne de bulk van de flyers en de stickers verspreid. De opkomst was vaak goed. Wel kon de mobilisatie soms wat soepeler of beter. Zo wisten we soms zelf pas op vrijdagavond waar we op zaterdag naartoe gingen, laat staan dat de vrijwilligers het dan al wisten. De mobilisatie had via een vaster ritme gekund, bijvoorbeeld altijd op uiterlijk donderdag alle benodigde informatie eruit sturen. Ook moesten de kaartjes voor de flyerverspreiding beter voorbereid worden, en in het algemeen van betere kwaliteit. Voor sommige mensen waren ze te slecht te lezen, of werden ze te weinig gebruikt. Hierdoor werd met name de eerste paar weken niet of nauwelijks bijgehouden waar al wel of niet geflyerd was.

Debatten

Er zijn ruim 20 debatten gevoerd, de meeste door de lijsttrekker. Hierdoor was er op een gegeven moment wel elke week een debat, sommige avonden zelfs 3 tegelijk. Enkele debatten zijn hierdoor door andere kandidaten op de lijst gevoerd. Hierdoor konden kandidaten met meer kennis over een onderwerp een debat overnemen, en werd de lijsttrekker een beetje ontzien. In het vervolg kan nagedacht worden of niet meer debatten verdeeld moeten worden, want het waren er wel erg veel voor één persoon. We werden voor vrijwel alle debatten uitgenodigd, op een paar kleine na. Het enige grote debat waarvoor we niet werden uitgenodigd, was het slotdebat van RTV Rijnmond. Hier hebben we nog bezwaar tegen gemaakt, maar dit mocht niet baten. Ook hebben we nog gekeken of we samen met Bij1 en Volt een statement konden publiceren waarmee we ons hiertegen konden uitspreken, maar daar hadden zij geen behoefte aan. Dit was teleurstellend, maar je hebt dat helaas niet altijd in de hand. Ook voor het volgende debat van Rijnmond zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet uitgenodigd worden, en dus kunnen we alvast nadenken hoe we daarmee om willen gaan.

De debatten waar we wel aanwezig waren, hebben we te weinig benut. We hebben vrijwel niks gelivetweet, en nauwelijks filmpjes van de debatten op social media geplaatst. Hier had veel meer gedaan kunnen worden. Ook was bij lang niet alle debatten iemand van ons buiten de debater aanwezig. Hierdoor werden bijvoorbeeld niet altijd foto’s gemaakt, om nog maar te zwijgen over het gebrek aan morele steun. Dit kan demotiverend zijn voor de debater. In het vervolg moeten er altijd eigen mensen meegaan om de debater te kunnen ondersteunen en bijvoorbeeld drankjes te halen, foto’s te maken, en eventueel te livetweeten.

Media

Dankzij de ruzie met de SP hebben we veel media-aandacht gehad. Vooral in december was er veel media-aandacht in grote media zoals het AD en het NRC. Maar ook later in de campagne kregen we nog aandacht van grote en kleine media, zoals de Groene Amsterdammer, Vers Beton en Vice. Het filmpje van Vice was leuk, maar kwam pas op de dag van de verkiezingen zelf, rijkelijk laat. Helaas hebben we zulke dingen vaak nauwelijks in eigen hand, en zijn we afhankelijk van anderen.

De grote afwezige qua media-aandacht was RTV Rijnmond. Tussen 17 januari en 14 maart hebben zij ons niet één keer genoemd.

Het contact met de media verliep over het algemeen goed. De voorzitter en de lijsttrekker hadden via WhatsApp of telefoon vaak en snel informeel contact met journalisten, en mails met verzoeken om bijvoorbeeld logo’s door te sturen werden snel beantwoord.

Uitslagenavond

Op de dag van de verkiezingen organiseerden we een uitslagenavond. Dit ging vrij goed. Er was een toespraak van de voorzitter, er werd gezamenlijk naar de exit poll gekeken, en er werd voor het eerst gebruik gemaakt van een airfryer. Dit is voor herhaling vatbaar. Wellicht is het een volgende keer leuk om ook voor 9 uur al een paar sprekers te hebben, die bijvoorbeeld wat verhalen van de campagne delen, of iets muzikaals. Ook viel de opkomst met maximaal 30 mensen tegen. Een volgende keer moet de avond eerder aangekondigd en voor gemobiliseerd worden.

Uitslag

Er valt weinig zinnigs te zeggen over de uitslag, omdat we nog niks hebben om het mee te vergelijken. Het is natuurlijk jammer dat we geen zetel hebben behaald, maar met 2034 stemmen mogen we trots zijn dat zoveel mensen op een zeer jonge partij hebben gestemd, met een uitgesproken socialistisch programma en weinig naamsbekendheid. Verder valt op dat we ongeveer het dubbele aantal stemmen hebben gekregen dan kameraden in Utrecht en Amsterdam. Dit kan verklaard worden door onze veel betere uitgangspositie qua menskracht, beschikbaarheid van pand en geld, en meer naamsbekendheid dankzij media-aandacht.

Op wijkniveau zijn er weinig verrassingen. In een aantal wijken hebben we 2% of meer van de stemmen gekregen, wat genoeg voor een zetel zou zijn als dit in de hele gemeente het geval was geweest. In relatief armere wijken zoals Oude Westen en op Zuid hebben we het beter gedaan dan in rijkere wijken, en in wijken waar we ruim geflyerd hebben, deden we het beter dan in wijken waar we nauwelijks geweest zijn. Dit is redelijk in de lijn der verwachting.